Rada Miejska

Rada miejska jest to organ samorządowy miasta lokowany na prawie niemieckim. Sprawuje bieżący zarząd, sądownictwo i prawodawstwo. Rada miejska składa się z maksymalnie czterech burmistrzów i od czterech do dwunastu rajców.

Konstytucja 3 maja zniosła rady miasta w miastach królewskich. W Księstwie Warszawskim ich członków powoływano przez nominacje. Zniesiono je w Królestwie Polskim. W zaborze pruskim od 1808 i po 1866 w austriackim były to ciała obieralne, uchwałodawcze, które wyłaniały i kontrolowały zarząd miejski. W niepodległej Polsce wprowadzone również na ziemiach byłego Królestwa Polskiego. W 1933 poddano je nadzorowi organów administracji ogólnej. W Polsce Ludowej od 1944 ich funkcje powierzono miejskim radom narodowym. W 1950 przekształcono je w terenowe organy władzy państwowej.